Gabinet: Katowice, Gliwice, Jaworzno 506 75 75 72 (pon.-pt 8–20) krzywda@mp.pl

Regulamin Organizacyjny

Prywatna Praktyka Lekarska

dr n. med. Paweł Krzywda

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Paweł Krzywda zwana dalej praktyką działa na podstawie:

   • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),
   • wpisu nr 000000052718 do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach,
   • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Katowicach przy ul. Piastów 3/45.

3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

  1. 40-057 Katowice ul. Kościuszki 59/1
  2. 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 49/4
  3. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 104

 

 II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 § 2

Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 § 3

Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a/ badanie i porada lekarska w gabinecie lekarskim

b/ badanie i porada lekarska świadczona online za pośrednictwem komunikatorów internetowych bądź telefonicznie.

 

 III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 § 4

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscach wskazanych w § 1 pkt 3.

 

 IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 § 5

 1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.
 2. Lekarz, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.
 4. W ramach praktyki przyjmowani są pacjenci od 16 roku życia.
 5. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności rejestracji telefonicznej, internetowej bądź osobistej.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty co najmniej na 24 h przed jej terminem pacjent, który życzy sobie nadal korzystać z usług gabinetu zobowiązany jest pokryć jej koszt przed umówieniem kolejnej wizyty.
 7. W szczególnych przypadkach losowych wyjaśnienie nieobecności należy przedstawić osobiście lub mailowo na adres pawel.krzywda@centrumoptima.pl.
 8. Pacjenci, którzy umówili się na pierwszą wizytę i się na nią nie zgłosili są automatycznie blokowani w systemie rejestracji i nie mogą umówić się ponownie na wizytę w gabinecie do czasu wyjaśnienia przyczyn nieobecności.

 

V OPŁATY

 § 6

Opłata za:

a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;

c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.

 § 7

 1. Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne:
  • 350 zł za wizytę pierwszorazową w gabinecie,
  • 230 zł za wizytę kontrolą w gabinecie,
  • +50 zł do ceny wizyty za wizytę w języku angielskim,
  • 120 zł za wizytę recepturową,
  • 120 zł za zaświadczenie lekarskie wystawiane poza wizytą,
  • 400 zł za opinię psychiatryczną.
 2. Honorarium za wizyty uiszczane jest bezpośrednio po wizycie z wyjątkiem wizyt recepturowych, które płatne są z góry, a dowód przelewu należy przesłać na adres biuro@centrumoptima.pl.
 3. Opłaty można wnosić gotówka, za pomocą terminalu płatniczego, na nr telefonu gabinetu 794736294, paypalem (krzywda4@gmail.com) bądź przelewem na konto IBAN PL22 1870 1045 2078 1007 6837 0001 SWIFT/BIC NESBWPL (NestBank).
 4. Każda transakcja musi zawierać w opisie imię i nazwisko pacjenta, datę i godzinę wizyty.

 

 VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 8

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

 

dr n. med. Paweł Krzywda