Gabinet: Katowice, Gliwice, Jaworzno 506 75 75 72 (pon.-pt 8–20) krzywda@mp.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych RODO:

  1.  Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Krzywda Paweł, przy ul. Zwycięstwa 49/4, 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 59/1 40-057 Katowice, ul. Paderewskiego 43 43-600 Jaworzno przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkowało możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  3.  Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest lekarz, Paweł Krzywda.
  4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania głównie w zakresie danych personalnych i danych adresowych.
  6.  Istnieje możliwość wniesienia skargi na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych do Administratora Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione.

 

Na terenie zakazuje się fotografowania, filmowania i utrwalania dźwięku personelu, pacjentów oraz osób trzecich tam przebywających, bez pisemnej zgody Kierownika Podmiotu Leczniczego oraz zgody osoby, której wizerunek czy głos jest utrwalany. W przypadku naruszenia zakazu zostaną powiadomione odpowiednie organy ochrony prawnej.

 

Podstawa prawna: art. 13, 14 i 20 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 23 i 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).